صمغ زانتان (Xanthan Gum)
ارسال در تاريخ جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ توسط فرهاد

صمغ زانتان يک زيست پليمر است که به دليل خواص رئولوژيک خاص آن درصنايع مختلفي استفاده مي گردد. اين محصول به لحاظ تجاري اهميت فراواني دارد. در دهه اخير نياز ساليانه بازار جهاني به اين صمغ 5 تا 10درصد افزايش يافته. با اين وجود به دليل رقابت شديدي که درميان توليدکنندگان اين ماده وجود دارد، صنايع توليد کننده زانتان مجبور هستند تا با استفاده از تکنيک هاي مهندسي و بيولوژيک ، بازدهي فرايند توليد زانتان را بهبود بخشند. در اين تحقيق، شرايط و محيط کشت توليد زانتان به روش آماري بهينه سازي شد. مقادير بهينه چهار ماده مغذي اصلي يعني گلوکز به عنوان منبع کربني، نيترات آمونيوم به عنوان منبع نيتروژن ، اسيد سيتريک و فسفات دي هيدروژن پتاسيم به عنوان غني کننده هاي اصلي محيط کشت تعيين شدند. برا ي هر کدام از منابع 3 سطح مختلف در نظر گرفته شده و در نهايت با استفاده از روش تاگوچي در دو حالت استاندارد و S/N محيط کشت براي توليد محصول، بهينه شده اند. همچنين با استفاده از روش آماري ANOVA، پارامترهاي درجه ازادي، مجموع مربعات، F پارامتر واريانس آماري و درصد سهم هر مغذي در توليد محصول ميکروبي زانتان تعيين شده است. نتايج نشان مي دهد که در توليد زانتان به ترتيب نيترات آمونيوم و گلوکز مهمترين نقش را دارند. پس از بهينه سازي محيط کشت، دما و PH مناسب براي توليد محصول با استفاده از روش فاکتوريل تعيين شد. ميزان توليد محصول در سه دماي 27، 30، 33 درجه سانتي گراد و PH هاي 4/5، 5، 5/5، 6، 6/5، 7، 7/5 و 8 بررسي گرديد. نتايج حاکي است که دما و PH مناسب توليد محصول به ترتيب، 27 درجه سانتي گراد و PH خنثي ميباشد.

محققین :

[ هليا صالحين ] 
[ شاهرخ شاه حسيني ]قالب وبلاگ مرجع راهنماي وبلاگ نويسان


از وبلاگ حمايت ميکنم